پروژه تکمیل تقاطع های غیر همسطح میدان آذربایجان با اولویت رمپ پاسداران آذربایجان شروع بکار کرد.

چاپ


عملیات اجرائی پروژه تکمیل تقاطع های غیر همسطح میدان آذربایجان با اولویت رمپ پاسداران آذربایجان شروع بکار کرد.
شروع علیات از سمت رمپ اتوبان پاسداران شامل :
اجرای عملیات حفاری،سبد گذاری و بتن ریزی شمع ها
جابجایی دکل برق فشارقوی
احداث مسیرهای دسترسی برای شروع عملیات رمپ