با موضوع بهبود کیفی و کمی آسفالت ریزی معابر سطح شهر و مسیر BRT

چاپ

مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران تبریز در جلسه کارگروه تخصصی تولید و بهره برداری که در محل مجتمع تولیدی سازمان برگزار شد بر اهتمام شهرداری کلانشهر تبریز و سازمان عمران بر بهبود شرایط آسفالت معابر و خیابانهای  سطح شهر وهمچنین مسیرهای BRT در آستانه سال جدیدبرای ایجاد آسایش ورضایتمندی شهروندان محترم و مسافران نوروزی با استفاده از تکنولوژی های روز  و استفاده از الیاف در آسفالت ،بهبود کیفیت قیر مورد استفاده در آسفالت ریزی ها با انجام آزمایشاتPG  تاکیدکردند. 

مهندس منیری فر در ادامه اشاره کرد به موازات نهضت عملی سازمان عمران تبریز باید در راستای تحقیق و پژوهش و به روز کردن اطلاعات پرسنل نیز اقداماتی انجام پذیرد که هماهنگی های لازم  برای برگزاری همایش ، سمینار   کارگاه های آموزشی  به صورت کشوری د ر خصوص فناوریهای نوین ،بهره گیری از نانو تکنولوژی و تست مواد افزودنی معتبر در آسفالت برای بهره گیری هرچه بیشتر وبهتر از یافته های علمی روزانجام شده.