افتتاح و راه اندازی ۸۶ دستگاه اتوبوس دوکابین وتک کابین و ۱۰دستگاه مینی بوس ون و ۲۴۰۰دستگاه تاکسی

چاپ